اصولی-که-در-هنگام-طراحی-نشانه-(لوگو)-باید-به-آن-توجه-کرد-پارسه-وب
05
جولای

اصولی که در هنگام طراحی نشانه (لوگو) باید به آن توجه کرد

يكـي از مهمتريـن و كاربردی تريـن تخصص هـای حـوزه كاری طراحـان گرافيـك، طراحـی نشانه است.

نشـانه نقشـی اسـت كه معنـا و مفاهيـم گوناگونـی را به بيننـده منتقـل می‌كند و اگرچـه ممكـن اسـت در ابعـاد و انـدازه كوچكـی بـه نمايش گذاشـته شود امـا همـواره مراحـل پژوهش و جسـت وجو و پيش طراحـی آن گسـترده بـوده و از اهميـت ويـژه ای برخوردار اسـت. از سوی دیگر یکی از ملزمات بسیار مهم در معرفی یک شرکت یا یک برند شخصی داشتن نشانه (لوگو) مناسب و منحصر به فرد است. شما برای اینکه بتوانید طراحی نشانه را به بهترین صورت انجام دهید و لوگو مناسبی را برای خود طراحی کنید باید اصول و مفاهیم مربوط به آن را به خوبی فرا بگیرید. ما در این مقاله کاربردی ترین و مهمترین اصول و مفاهیم طراحی نشانه را به شما آموزش خواهیم داد.

لیست عنوان ها:

طراحی نشانه چیست و چگونه صورت می‌پذیرد؟

نشانه (لوگو) یک طرح گرافیکی است که نماد یک شرکت، شخص یا سازمان است. یک لوگوی مناسب می تواند فراتر از نام کمپانی عمل کرده و برای مشتریان شناخته شده تر باشد. نشـانه ها در درجـه نخسـت بـراي ايجـاد هويـت، طراحی می‌شـوند. بـراي مثـال می‌توانيـم به دو طریق اشخاص را معرفی کنیم و بگوييـم:

 • آن خانمـي كـه قـد متوسـط دارد، عينـك مي‌زنـد و هميشـه مانتـوي مشکی مي‌پوشـد
 • و يـا آن كـه او را با نامش معرفـي مي‌كنيـم: خانم مریـم حسینی

طبيعی اسـت كـه اشـخاص ترجيـح می‌دهنـد با نامشـان معرفی شـوند تـا آنكه آنهـا را توصيـف كنند، زيـرا توصيف می‌توانـد گمـراه كننـده باشـد. طراحی نشـانه بـرای هـر سـازمان، محصول يـا خدمـات مثل نام براي اشـخاص اسـت زيـرا بـه دليـل آن كـه خلاصـه اسـت بهتـر بـه خاطـر سـپرده می‌‌شـود. تفاوت نشـانه بـا نـام در اين سـت كه به سـواد خوانـدن نيـاز نـدارد! زيـرا تنهـا كافی سـت كـه شـكل آن را ببينيـم، بتوانيـم تشـخيص دهيـم و بـه ياد بسـپاريم.

طراحی-نشانه-چیست-پارسه-وب

از ايـن رو نشـانه را بهتـر اسـت بـه امضـا تشـبيه كرد كـه هر چنـد ممكن اسـت بتـوان آن را خواند ولـی تشـخيص نشـانه و بـه خاطر سـپردن آن مهمتـر از خواندن اسـت.

انواع نشانه

انواع-طراحی-نشانه-پارسه-وب

 

در طراحـی گرافيـك شـكل نشـانه، بر اسـاس گونه هـای مختلفـي از تصاویر ماننـد صورتكه ای آشـنا، تصاوير انتزاعـی، حـروف الفبـا، فرمهـای انتزاعـی و غيـره شـكل ميی‌گيـرد. ولـی بـه طـور كلـی ميتـوان همـه ايـن گونه هـا را بـه چهـار بخـش تقسـيم كـرد. ولـی در هـر صـورت همـه آنهـا بـه نـام كلـی نشـانه، آرم، لوگو يا نشـانه انحصـاری شـناخته مـی شـوند كـه عبارتند از:

  • نشانه های تصويری
  • نشانه نوشته (لوگوتايپ)
  • نشانه با حروف اختصاری
  • آميختگی چند شـيوه براي طراحی نشانه

زمینه ها و خدمات طراحی نشانه

  • طراحی نشانه تصویری
  • طراحی نشانه نوشتاری
  • بازطراحی نشانه شامل دوباره سازی یا به روزآوری نشانه
  • بهینه سازی نشانه برای شبکه های اجتماعی
  • طراحی فونت های سازمانی استاندارد به همراه مستندسازی فونت ها، مدل ها، ضخامت ها و نحوه کاربرد فونت ها
  • طراحی و اجرای کارت های ویزیت
  • طراحی  کارت های پرسنلی – سازمانی
  • طراحی نشانه در کارت های هدیه
  • طراحی نشانه در کارت های تخفیف
  • طراحی نشانه در کارت های عضویت
  • طراحی نشانه در ست اداری
  • طراحی نشانه پاکت ها در سه سایز، پاکت نامه، پاکت A4 و پاکت A3
  • طراحی نشانه برای برچسب و کاور CD
  • طراحی نشانه در برگه برای اوراق رسمی شامل  فاکتورها، رسیدها، قبض ها و قراردادها

نکات مهم در طراحی نشانه

نکات-مهم-طراحی-نشانه-پارسه-وب

استفاده از رنگ سازمانی 

رنگ ها یکی از مهمترین اجزای هویت بصری هستند و نقش مهمی را در زیبایی یک نشانه ایفا می کنند و می توانند مفاهیم و معنای مختلفی را در خود جای دهند. پس لازم است با آگاهی کامل از ویژگی های محصول و مشتریان تان، از رنگ های‌ مناسب در طراحی نشانه سازمانی تان استفاده کنید.

بررسی ها نشان داده است بیشتر صنایع با یک رنگ غالب در نزد مشتریان معرفی شده اند. اگر دقت کرده باشید رنگ نشانه بیشتر شرکت های بیمه ای، آرایشی- بهداشتی، خطوط هواپیمایی، بانک ها و موسسات مالی اعتباری آبی است، چراکه آبی القا کننده آرامش و امنیت در نزد مشتریان است. بالعکس رستوران های زنجیره ای، صنایع غذایی، پوشاک و لوازم خانگی از رنگ قرمز در لوگوی خود استفاده می کنند و از این طریق سعی در جلب توجه اولیه مشتریان خود دارند. جالب است بدانید رنگ غالب لوگوی اتومبیل سازان در سرتاسر جهان رنگ طوسی است که مفهوم استحکام و قدرت را همچون رنگ فلز تداعی می کند.

زیبایی در سادگی است

لوگوی ساده بهتر تفهیم و شناخته می‌شود، سعی کنید لوگوی خود را به اجزای سازنده ی اصلی تفکیک کنید. فراموش نکنید شما می‌خواهید نشان سازمانی خود را در ذهن مخاطبانتان ثبت کنید پس بایستی قابل فهم و ساده باشد. لوگوهای پیچیده و ابهام برانگیز شانس زیادی در جذب توجه اولیه مشتریان نخواهند داشت و موفقیت کسب و کار شما را به خطر می اندازند پس همیشه در معرفی یک لوگو اصل ساده نگاری را در نظر داشته باشید.

منحصر به فرد باشید

نشانه باید منحصر به فرد باشد و حتما باید سعی کنید لوگو شما الگو برداری از کار طراحان و برند های دیگر نباشد، اگر به منظور الهام گرفتن، طرح های دیگران و رقبا را بررسی کنید ایرادی ندارد اما کپی برداری از ایده ها و طرح های افراد دیگر یک اشتباه است.قبل از معرفی لوگوی خود ابتدا به بررسی لوگوی رقبا و ویژگی های غالب صنعت خود بپردازید.

اگر رقبای اصلی شما از اشکال یا رنگ های مشابهی استفاده کرده اند و سهم بازار خوبی را در اختیار گرفته اند،پس لوگوی آنها توانسته ارتباط لازم با مصرف کنندگان را برقرار کند.حال این هنر شماست که با بهره گیری از ایده های نو و ترکیب آنها با تجربیات رقبایتان به خلق یک لوگوی ماندگار بپردازید. در این خصوص توصیه می شود که هرگز به تقلید کورکورانه از رقبایتان تن ندهید که در این صورت بیشتر به ارتقای نام تجاری آنها کمک کرده اید و تنها نقش یک حامی را در بازار ایفا کرده اید.

انعطاف پذیری را در هنگام طراحی نشانه فراموش نکنید!

به جرات می‌توان گفت یکی از مهم ترین فاکتور های یک لوگوی موفق، انطباق پذیری آن با تمامی ابزارهای تبلیغاتی است. باید بدانید که احتمالا شما می خواهید از لوگوی خود در سایت، سربرگ، بروشور، پوستر، کارت ویزیت و … استفاده کنید. پس باید در تمامی این ابزارهای بازاریابی به خوبی قابل فهم و درک باشد. از طرفی دیگر توجه داشته باشید لوگوهای رنگی باید از قابلیت نمایش و چاپ، در رنگ های سیاه و سفید برخوردار باشند، چرا که بیشتر اوقات سربرگ های ارسالی از طریق فکس به صورت سیاه و سفید به دست مشتریان می رسند.

جمع بندی

خوب است بدانید که لوگوها به عنوان نماد و چهره ی یک شرکت و کسب و کار به حساب می‌آیند. البته آنها لزوما به تنهای باعث فروش محصول نمی‌شوند اما به مرور زمان در ذهن مخاطب نفوذ کرده و به حس اعتماد مشتری کمک می‌کنند. پس حتما در طراحی نشانه از مفاهیم و اصولی که در این مقاله گفته شد، استفاده کنید. درنهایت از توجه شما سپاسگزاریم. سوالات و نظرات خود را با ما در بخش دیدگاه ها به اشتراک بگذارید.