اصولی-که-در-هنگام-طراحی-نشانه-(لوگو)-باید-به-آن-توجه-کرد-پارسه-وب
05
جولای

اصولی که در هنگام طراحی نشانه (لوگو) باید به آن توجه کرد

يكـي از مهمتريـن و كاربردی تريـن تخصص هـای حـوزه كاری طراحـان گرافيـك، طراحـی نشانه است. نشـانه نقشـی اسـت كه معنـا و مفاهيـم گوناگونـی را به بيننـده منتقـل می‌كند و...

ادامه مطلب